บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด

มุ่งมั่น พัฒนาปัญญา เพื่อความก้าวหน้าและอนาคต

1

Who we are

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด (Newspective Wisdom Co., Ltd) หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ

2

What we do

เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงของภาคธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา มุ่งเน้นการทำโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ

3

Why we do it

เพราะเราทราบดีว่า ประเทศไทยจะก้าวหน้าด้วยปัญญา การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) จึงเป็นภารกิจสำคัญ